Managementconsultancy en organisatie advies

Voorwaarden

Inleiding

Lees onderstaande gebruiksvoorwaarden zorgvuldig door voordat u deze website gebruikt. De toegang tot en het gebruik van de website is onderworpen aan onderstaande voorwaarden. Gebruikers die onze voorwaarden niet aanvaarden dienen de website onmiddellijk te verlaten. Deze website bevat gegevens die naar ons beste weten en overtuiging voldoen aan de regelgeving die in Nederland van kracht is. Interference kan geen garantie geven betreffende de rechtmatigheid of aanvaardbaarheid van deze website en de gegevens in andere landen of rechtsgebieden. Interference kan de voorwaarden te allen tijde intrekken of wijzigen.

Intellectueel eigendom

De gegevens op de website zijn het eigendom van Interference. U mag de gegevens op deze website bekijken, kopiëren, uitprinten en verspreiden op voorwaarde dat u:

 1. de materialen uitsluitend voor persoonlijke en/of interne doeleinden gebruikt. Gebruik voor openbare of handelsdoeleinden is uitdrukkelijk niet toegestaan.
 2. de kopie van de gegevens voorziet van de volgende mededeling: 2008 Interference. Alle rechten voorbehouden.

De merknaam en het logo Interference op deze website zijn handelsmerken van Interference en zijn als zodanig geregistreerd.

Aansprakelijkheid

Deze website is een etalage met algemene informatie voor bezoekers over Interference en haar producten en diensten en zal regelmatig worden gewijzigd. Het is niet bedoeld als advies en dient niet enkel te worden gezien als een aanbod om te kopen of te verkopen, tenzij dit uitdrukkelijk anders staat vermeld. De informatie kan zonder vooraankondiging en op ieder moment worden veranderd. Interference kan niet instaan voor de volledigheid of juistheid van de informatie. Daartoe dient u contact met ons op te nemen om dit te verifiëren.

Interference is niet aansprakelijk voor schade ontstaan door afwezigheid of onjuistheid van de gegevens, dan wel de onmogelijkheid om toegang te krijgen tot de website, behoudens indien deze schade te wijten is aan Interference door opzet of grove schuld.

De website kan links bevatten naar websites die buiten het domein www.interference.nl liggen. Interference is niet verantwoordelijk voor deze bedoelde websites. De links naar zulke websites worden aangebracht voor uw gemak en impliceren niet dat Interference die websites of de inhoud daarvan ondersteunt.

Vertrouwelijkheid van uw informatie

Interference wenst via haar website geen vertrouwelijke of bedrijfseigen informatie van u te ontvangen. Alle informatie die Interference via haar website ontvangt, met uitzondering van uw persoonlijke identificeerbare informatie, zal als NIET-VERTROUWELIJK worden beschouwd. Door het versturen van informatie aan Interference via deze website of op een andere elektronische manier, verleent u aan Interference een onbeperkte en onherroepelijke licentie om die informatie te gebruiken, te reproduceren, te tonen, te wijzigen, uit te voeren en te distribueren, en staat het Interference vrij die informatie, met inbegrip van alle daarin vervatte ideeën, kennis en technieken, kostenloos voor welk doel dan ook te gebruiken.

Disclaimer

Copyright

Het auteursrecht en naburige rechten op deze website berust bij Interference of bij derden welke met toestemming dit (beeld)materiaal beschikbaar hebben gesteld aan Interference. Vermenigvuldiging in wat voor vorm dan ook is alleen toegestaan na voorafgaande schriftelijke toestemming door Interference. Dit geldt ook voor overname van gepubliceerde artikelen. Toestemming aanvragen kan door een e-mail te sturen.

Privacy verklaring

U kunt deze website bezoeken zonder ons mee te delen wie u bent of enige informatie over uzelf te verschaffen. Er zijn echter situaties waarbij wij informatie van u nodig hebben om bijvoorbeeld met u te corresponderen dan wel een inschrijving te verwezenlijken. Wij streven ernaar u dat te allen tijde te laten weten voordat wij persoonlijke informatie via internet verzamelen. Deze website kan door middel van een teller het aantal bezoekers bijhouden, de websites waar zij van afkomstig zijn en via welke provider men toegang heeft tot het internet. De resultaten worden uitsluitend in geaggregeerde en in niet tot individuele personen herleidbare vorm gebruikt. Verzamelde (persoons-)gegevens worden niet aan derden verkocht of ter beschikking gesteld. Dit behoudens speciale omstandigheden, bijvoorbeeld indien wettelijk vereist. Tevens kunt u op ieder gewenst moment verzoeken uw gegevens uit onze bestanden te laten verwijderen.

Overige juridische informatie

Interference betracht uiterste zorgvuldigheid bij het vervaardigen, samenstellen en verspreiden van de informatie op deze website, maar kan op geen enkele wijze instaan voor de juistheid of volledigheid hiervan. Interference aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade op welke manier dan ook ontstaan door gebruik, onvolledigheid of onjuistheid van de aangeboden informatie op deze website. De informatie en aanbevelingen op deze website kunnen zonder voorafgaande waarschuwing of kennisgeving worden gewijzigd.

© 2008 Interference · Copyright en privacy statement.

Missie en Visie

De missie en visie van Interference

Interference is een innovatieve onderneming die zich op een vooruitstrevende en professionele manier bezighoudt met organisatie-advieswerk.

Interference is actief in zowel het bedrijfsleven, non-profit als de overheid. Interference kiest expliciet voor opdrachtgevers die op de een of andere manier organisatie- of managementvraagstukken hebben. Dat kunnen grote ondernemingen zijn, evenals kleine organisaties.

Interference wil zich onderscheiden van andere spelers in de markt die zich bewegen op het gebied van organisatie-advies. Wij zijn ervan overtuigd dat kleine adviesbureaus in vele gevallen effectiever kunnen zijn dan grotere kantoren : klein, snel, maatwerk en persoonlijk.

Interference ontleent haar bestaansrecht door het aanbieden van adequaat, kwalitatief organisatie-advies aan haar opdrachtgevers. Zij doet dat door te excelleren in elke uit te voeren opdracht. Door toegewijd te zijn aan de opdrachtgever en de opdracht. Door zoveel mogelijk aan te sluiten bij de behoefte en verwachtingen van de opdrachtgever. En te streven naar een adviesrelatie die bepaald wordt door een persoonlijke benadering. Customer intimacy staat daarbij centraal.

Kernwaarden

Kernwaarden van Interference zijn :

 • excelleren
 • toewijding
 • professioneel
 • persoonlijke benadering.

Interference beschikt over ervaren adviseurs die niet alleen plannen maken en enkel adviseren, maar die als adviseur samen met de opdrachtgever de implementatie van verandering doorvoeren. Interference bepaalt daarmee de meerwaarde voor uw onderneming of organisatie.

 

Aanpak

Voor het kunnen uitvoeren van een organisatie-adviesopdracht is een match tussen opdrachtgever en Interference van groot belang. Wederzijds vertrouwen is daarbij essentieel. Daarom moeten er tussen opdrachtgever en Interference goede en duidelijke afspraken gemaakt worden over de opdrachtformulering en de werkwijze.

Schematisch gezien kan dat er als volgt uit zien :

 • intake of oriënterend gesprek;
 • (analyse-maken van afspraken-komen tot voorlopige opdrachtformulering)
 • offerte;
 • (uitbrengen offerte : opdrachtformulering, aanpak, duur opdracht, capaciteit en tarief)
 • opdrachtverstrekking na goedkeuring opdrachtgever
 • plan van aanpak
 • (doel opdracht, route, te verwachten resultaat, tijsplanning)
 • uitvoering opdracht
 • afronding en evaluatie
 • eventuele nazorg.

Op deze manier weet elke opdrachtgever wat hij/zij van Interference kan verwachten : duidelijk, planmatig en doelgericht!

 

 

Managementconsultancy werkgebied van Interference

De wereld om ons heen

De wereld om ons heen is volop in beweging. Fusies, reorganisaties, saneringen en crises, we horen niets anders.  Krimpende budgetten, gebrek aan menskracht en specifieke kennis zijn aan de orde van de dag. Maar ook strategische allianties om te overleven, internationalisering en kansrijke wereldeconomieën met nieuwe markten, diversiteit, veranderende toepassingsmogelijkheden van producten en diensten, meer nadruk op 'groen' en 'duurzame' oplossingen, ontwikkelingen van producten en innovatieve vormen van dienstverlening. U begrijpt als geen ander hoe complex de wereld om ons heen is!

En juist dan bent u op zoek naar professionaliteit en meesterschap. Uw vraag bepaalt het type adviseur dat u wenst en nodig heeft. Adviseurs die de juiste ondersteuning kunnen bieden. Raadgevers die zeer toegewijd zijn aan hun opdrachtgevers en hun opdracht, die weten wat 'customer intimacy' betekent en bovenal betrouwbaar zijn. Adviseurs die, toegesneden naar de aard en complexiteit van het organisatie-vraagstuk en de aanwezige kennis en expertise in uw eigen organisatie, juist gebruik maakt van de aanwezige resources. Van het ontwikkelen van nieuwe strategieën tot het concretiseren en implementeren van een verkozen oplossingsrichting. Soms is consolideren belangrijker dan een veranderingsproces. In sommige gevallen is verandering een raadzame interventie.

Maar nog belangrijker is dat al deze ontwikkelingen ook een directe relatie hebben met mensen, gedrag van medewerkers, hun functioneren, taak en rol, hun werkbeleving, hun competenties, uitdagingen, stress en motivatie. Naar onze overtuiging beginnen feitelijk veel veranderingen in organisaties bij medewerkers en hun gedrag. En juist daar vindt Interference een aangrijpingspunt voor haar aanpak.

Interference komt met praktische en concrete oplossingen

Interference brengt met professionaliteit en in samenspraak met de opdrachtgever organisatie- en/of veranderkundige vraagstukken op orde. De aard van het vraagstuk bepaalt de rol die de adviseur moet gaan vervullen. Als generalist of als specialist. Variërend van innovator, regisseur, inspirator, troubleshooter of als uitvoerder met extra handen aan de ploeg. Met alle aandacht voor het adequaat managen van organisatieprocessen. Interference staat garant voor meesterschap, deskundigheid, kwaliteit en onafhankelijkheid.

Interference kan de navolgende opdrachten verrichten :

 • algemeen- en specifiek organisatie-advies
 • beleidsontwikkeling
 • strategie-ontwikkeling
 • interimmanagement
 • advies bij fusie en samenwerking
 • conflictmanagement
 • counselling en executive coaching
 • procesmanagement.

Adviseurs van Interference hebben stuk voor stuk de specifieke ervaring en deskundigheid om opdrachten integraal te benaderen en om samen met u een adequate oplossing te vinden door een juiste combinatie van kernactiviteiten op elkaar af te stemmen.

Onderzoek, advies en uitvoering

Organisatievraagstukken dienen vakkundig onderzocht te worden, alvorens een advies geformuleerd kan worden over een adequate oplossing. Interference komt altijd met een praktische oplossing en kan desgewenst ook sturing geven aan de implementatie.

Branches

 • kleine en grote bedrijven
 • profit en non-profitsector
 • overheidsinstellingen.

 

"Businesskansen zijn als bussen.

Er komt altijd weer een andere aan."

Richard Branson

 

"A leader is best when people

barely know he exists, not so

good when people obey and

acclaim him, worse when they

despise him. But a good leader,

who talks little, when the work

is done, his aim fullfilled, they

will say : we did it ourselves."

Lao Tse

"We build to many walls and not enhough bridges." Isaac Newton "Champions aren't made in gyms. Champions are made from something they have deep inside them. A desire, a dream and a vision" Muhammed Ali "Als je troebel water met rust laat,
wordt het vanzelf weer helder." Lao Tse