coaching,

 • Bij gebruik van het begrip coaching staan de volgende thema´s centraal:

  • wat is coaching ?
  • de gecoachte (individuele cliënt)
  • de coach
  • groepscoaching
  • coaching op specifieke thema´s
  • het proces van coachen.

  In de visie van Interference staat het belang van de cliënt centraal. Het meest belangrijk uitgangspunt in de coaching is dat de cliënt zelf mogelijkheden aandraagt voor de beantwoording van zijn vragen en passende oplossingen vindt.  Het effect daarvan is dat de cliënt keuzevrijheid ervaart in zijn handelen, zijn/haar talenten verder leert ontwikkelen en eventuele belemmeringen doorbreekt of accepteert. De cliënt helpt zichzelf als het ware te helpen. Er is geen betere adviseur dan de cliënt zelf. En dat uiteindelijk kan resulteren in effectiever gedrag en gewenste resultaten.

  Interference hangt een ontwikkelingsgerichte manier van coachen aan. Het gaat om toekomst- en oplossingsgerichtheid en belangrijk is het woord 'zelf' : zelf leren (ervaringen) zelfoplossend vermogen (oplossingen), zelfsturend vermogen (effectiviteit), zelfreflectie (naar jezelf kijken) en tenslotte zelfaccepterend vermogen (acceptatie).

  Het coachingsproces is van uitermate groot belang bij coaching. Coach en client moeten commitment hebben over de aanwezigheid van elkaar en de aanpak. De weg naar het vinden van oplossingen is net zo belangrijk als het te bereiken doel!

  En wat voor individuele clienten geldt, geldt feitelijk ook voor groepscoaching. Groepscoaching kan in sommige gevallen erg effectief zijn. De onderlinge onderlinge interacties zorgen voor een hoge dynamiek en daarmee aangrijpingspunten in de coaching. De groeps-dynamische processen en het momentum zijn belangrijke instrumenten die maken dat groepscoaching in een korte tijd, doelgericht, in aanwezigheid van alle actoren een uitstekende tool is om gezamenlijk resultaat te behalen.

   De expertise van de coach is coachen. Kennis en ervaring hebben van de inhoud van het werk van de client is niet strikt noodzakelijk. Zo kan de coach fris, objectief en onafhankelijk zijn werk als coach uitvoeren. Vaak hebben clienten vragen die beginnen met de woorden als: ´ik wil graag leren.............´. Het kan dan gaan over specifieke thema´s die te maken hebben met het werk, de functie of de uit te voeren taak zoals competenties, loopbaan, samenwerkingsproblemen in het werk. Maar andere voorbeelden van specifieke thema´s in : relationele problemen, lifestyle, verslavingsproblematiek enz..

   

   

 • U bent een bestuurder of topmanager en herkent dat de wereld om u heen voortdurend aan verandering onderhevig is. Globalisering, toenemende concurrentievermogen vanuit bijvoorbeeld Azië, fusies, nieuwe productontwikkeling, de code Tabaksblatt, toenemende druk vanuit wet- en regelgeving, het mislukken van nieuwe strategieën, fluctuerende beurskoersen zijn zaken waar u zich dagelijks over buigt.

  Uw rol als bestuurder en/of manager verandert. U wordt geconfronteerd met het nemen van beslissingen binnen een zich veranderende context waarbij uw ethische en morele waarden een steeds grotere rol spelen, de rol van Corporate Governance waar het gaat om toezicht houden, de rol van stakeholders. En niet te vergeten, het afbreukrisico van een bestuurder/manager wordt groter en de gemiddelde life-cycle van een bestuurder/manager neemt zienderogen af.

  Steeds vaker wordt u teruggeworpen op uzelf. Verworven kennis en ervaring worden steeds minder belangrijk. Zelfreflectie op uw eigen functioneren is noodzakelijk. Uw motieven en de grondslag van uw beslissingen worden steeds belangrijker. 

  Veranderingen en besluiten op macro-niveau hebben een grote invloed op uw onderneming of organisatie op micro-niveau. En de maakbaarheid van organisaties en business neemt daardoor af.

  Dit alles appelleert in hoge mate aan uw professionaliteit als manager of bestuurder. Flexibiliteit in de zin van veerkracht of resilience is een voorname kernkwaliteit van bestuurders. Afname van resilience maakt dat een te hoge werkdruk en uiteindelijk stress, ongemerkt, als een 'sluipmoordenaar' kunnen werken.

  In toenemende mate appelleert het werk van een topbestuurder of topmanager  aan de kwaliteit van mentale competenties. Met name al datgene wat te maken heeft met wat wij noemen het centrale zenuwstelsel. Het gaat daarbij om denken, piekeren, peinzen, verwerken van informatie. Datgene wat vooraf gaat aan het handelen van mensen.

  Het centrale zenuwstelsel is het mechanisme van het menselijke lichaam dat hierdoor oververmoeid kan raken. En veelal zonder dat mensen dat zelf ervaren of waarnemen. En ongemerkt heeft dat invloed op het nemen van welbewuste en weloverwogen beslissingen in het kader van besturen en managen.

  Veelal worden bestuurders en managers geadviseerd op specifieke onderwerpen van de bedrijfsvoering zoals bijvoorbeeld, strategie, productontwikkeling en transities.

  Interference onderscheidt zich van deze vorm van advies. Interference fungeert voor leden van de Boardroom als persoonlijk klankbord. Als sparringpartner voor persoonlijke vraagstukken. Het draait daarbij om het optimale functioneren van de bestuurder of manager als sleutel tot persoonlijk succes.

  Interference is gespecialiseerd in Executive Coaching. Executive Coaching van Interference is een succesvol instrument. Het biedt een klankbord en persoonlijke ondersteuning van de Executive middels coaching. De coaching kan, in overleg met de cliënt, plaatsvinden op de werkplek van de bestuurder, maar ook op andere plaatsen zoals een hotel, een vergaderruimte of speciaal door Interference uitgezochte, volstrekt exclusieve omgevingen. De context waarin de coaching plaatsvindt is even belangrijk als het gesprek zelf. Zo kent Interference ook zogenaamde coaching-by-walking-around op inspirerende plaatsen.  

  Executive Coaching begint met een vrijblijvend, oriënterend persoonlijk gesprek zodat op basis van wederzijdse verwachtingen een goed beeld verkregen kan worden de mogelijkheden en onmogelijkheden van een te starten coachingstraject. Er moet een zekere chemie zijn met de coach en zijn of haar cliënt.

  De coaching is diepgaand, praktisch en toepasbaar. De Executive Coaching is resultaatgericht. En theoretisch, methodisch-didactisch en therapeutisch zeer goed onderbouwd. 

  Interference hecht grote waarde aan haar relatie met cliënten. Zij zal daarom geen referenties kunnen en willen afgeven over haar Executive cliënten. De coaching en de gesprekken zijn volstrekt confidentieel en vertrouwelijk van aard. 

  Interference heeft ook voor bestuurders binnen een Boardroom een coachingsaanbod, namelijk de zogenaamde Boardroom-consultancy.

  Voor meer informatie over Executive Coaching of Boardroom-consultancy, kunt u vrijblijvend kontakt opnemen met Interference.

"Businesskansen zijn als bussen.

Er komt altijd weer een andere aan."

Richard Branson

 

"A leader is best when people

barely know he exists, not so

good when people obey and

acclaim him, worse when they

despise him. But a good leader,

who talks little, when the work

is done, his aim fullfilled, they

will say : we did it ourselves."

Lao Tse

"We build to many walls and not enhough bridges." Isaac Newton "Champions aren't made in gyms. Champions are made from something they have deep inside them. A desire, a dream and a vision" Muhammed Ali "Als je troebel water met rust laat,
wordt het vanzelf weer helder." Lao Tse