interference,

 • Voor het kunnen uitvoeren van een organisatie-adviesopdracht is een match tussen opdrachtgever en Interference van groot belang. Wederzijds vertrouwen is daarbij essentieel. Daarom moeten er tussen opdrachtgever en Interference goede en duidelijke afspraken gemaakt worden over de opdrachtformulering en de werkwijze.

  Schematisch gezien kan dat er als volgt uit zien :

  • intake of oriënterend gesprek;
  • (analyse-maken van afspraken-komen tot voorlopige opdrachtformulering)
  • offerte;
  • (uitbrengen offerte : opdrachtformulering, aanpak, duur opdracht, capaciteit en tarief)
  • opdrachtverstrekkingna goedkeuring opdrachtgever
  • plan van aanpak
  • (doel opdracht, route, te verwachten resultaat, tijsplanning)
  • uitvoering opdracht
  • afronding en evaluatie
  • eventuele nazorg.

  Op deze manier weet elke opdrachtgever wat hij/zij van Interference kan verwachten : duidelijk, planmatig en doelgericht!

   

   

 • U bent een bestuurder of topmanager en herkent dat de wereld om u heen voortdurend aan verandering onderhevig is. Globalisering, toenemende concurrentievermogen vanuit bijvoorbeeld Azië, fusies, nieuwe productontwikkeling, de code Tabaksblatt, toenemende druk vanuit wet- en regelgeving, het mislukken van nieuwe strategieën, fluctuerende beurskoersen zijn zaken waar u zich dagelijks over buigt.

  Uw rol als bestuurder en/of manager verandert. U wordt geconfronteerd met het nemen van beslissingen binnen een zich veranderende context waarbij uw ethische en morele waarden een steeds grotere rol spelen, de rol van Corporate Governance waar het gaat om toezicht houden, de rol van stakeholders. En niet te vergeten, het afbreukrisico van een bestuurder/manager wordt groter en de gemiddelde life-cycle van een bestuurder/manager neemt zienderogen af.

  Steeds vaker wordt u teruggeworpen op uzelf. Verworven kennis en ervaring worden steeds minder belangrijk. Zelfreflectie op uw eigen functioneren is noodzakelijk. Uw motieven en de grondslag van uw beslissingen worden steeds belangrijker. 

  Veranderingen en besluiten op macro-niveau hebben een grote invloed op uw onderneming of organisatie op micro-niveau. En de maakbaarheid van organisaties en business neemt daardoor af.

  Dit alles appelleert in hoge mate aan uw professionaliteit als manager of bestuurder. Flexibiliteit in de zin van veerkracht of resilience is een voorname kernkwaliteit van bestuurders. Afname van resilience maakt dat een te hoge werkdruk en uiteindelijk stress, ongemerkt, als een 'sluipmoordenaar' kunnen werken.

  In toenemende mate appelleert het werk van een topbestuurder of topmanager  aan de kwaliteit van mentale competenties. Met name al datgene wat te maken heeft met wat wij noemen het centrale zenuwstelsel. Het gaat daarbij om denken, piekeren, peinzen, verwerken van informatie. Datgene wat vooraf gaat aan het handelen van mensen.

  Het centrale zenuwstelsel is het mechanisme van het menselijke lichaam dat hierdoor oververmoeid kan raken. En veelal zonder dat mensen dat zelf ervaren of waarnemen. En ongemerkt heeft dat invloed op het nemen van welbewuste en weloverwogen beslissingen in het kader van besturen en managen.

  Veelal worden bestuurders en managers geadviseerd op specifieke onderwerpen van de bedrijfsvoering zoals bijvoorbeeld, strategie, productontwikkeling en transities.

  Interference onderscheidt zich van deze vorm van advies. Interference fungeert voor leden van de Boardroom als persoonlijk klankbord. Als sparringpartner voor persoonlijke vraagstukken. Het draait daarbij om het optimale functioneren van de bestuurder of manager als sleutel tot persoonlijk succes.

  Interference is gespecialiseerd in Executive Coaching. Executive Coaching van Interference is een succesvol instrument. Het biedt een klankbord en persoonlijke ondersteuning van de Executive middels coaching. De coaching kan, in overleg met de cliënt, plaatsvinden op de werkplek van de bestuurder, maar ook op andere plaatsen zoals een hotel, een vergaderruimte of speciaal door Interference uitgezochte, volstrekt exclusieve omgevingen. De context waarin de coaching plaatsvindt is even belangrijk als het gesprek zelf. Zo kent Interference ook zogenaamde coaching-by-walking-around op inspirerende plaatsen.  

  Executive Coaching begint met een vrijblijvend, oriënterend persoonlijk gesprek zodat op basis van wederzijdse verwachtingen een goed beeld verkregen kan worden de mogelijkheden en onmogelijkheden van een te starten coachingstraject. Er moet een zekere chemie zijn met de coach en zijn of haar cliënt.

  De coaching is diepgaand, praktisch en toepasbaar. De Executive Coaching is resultaatgericht. En theoretisch, methodisch-didactisch en therapeutisch zeer goed onderbouwd. 

  Interference hecht grote waarde aan haar relatie met cliënten. Zij zal daarom geen referenties kunnen en willen afgeven over haar Executive cliënten. De coaching en de gesprekken zijn volstrekt confidentieel en vertrouwelijk van aard. 

  Interference heeft ook voor bestuurders binnen een Boardroom een coachingsaanbod, namelijk de zogenaamde Boardroom-consultancy.

  Voor meer informatie over Executive Coaching of Boardroom-consultancy, kunt u vrijblijvend kontakt opnemen met Interference.

 • Interferentie treedt op wanneer twee bewegingen elkaar belemmeren of versterken

  interence-raindropsOnder interferentie kunnen we ook verstaan: inmenging; verstoring; bemiddeling of tussenkomst. Dit is de essentie van wat het Interference doet: raadgeven in de positieve zin van het woord.

  U zoekt een primus interpares, een adviseur die uw organisatie sterker maakt?

  Iemand van buiten, die onpartijdig is en fris tegen de situatie aankijkt. Iemand, die organisatie-vraagstukken vanuit diverse invalshoeken beoordeelt en die met praktische, concrete oplossingen komt.

  Interference komt met oplossingen voor management vraagstukken

  Interference gaat niet uit van kant-en-klare oplossingen, maar richt zich op bestaande situaties, waarbij de kracht van uw eigen organisatie uitgangspunt is om de gewenste situatie te bereiken. Er wordt niets geforceerd, elke stap vloeit logisch voort uit de vorige. Regelmatige momenten van reflectie, terugkoppeling en evaluatie houden het proces op koers.

  Uw organisatie speelt de hoofdrol

  Interference voert de regie bij het proces van verandering. Organisatie-vraagstukken gaan veelal om méér dan een persoon of een afdeling. Zelfs om meer dan de structuur of de cultuur van de organisatie. Interference versterkt uw organisatie als geheel, door alle aspecten en geledingen nauwkeurig toe te snijden op de specifieke problematiek.

  Vergelijk de werkwijze van Interference met de golven van een vloeistof, geluid of licht, die elkaar ontmoeten en onderling kunnen versterken of verzwakken. Deze interferentie treedt ook op bij de aanpak van veranderingsprocessen uitgevoerd door Interference.

  De juiste inschatting van Interference zorgt ervoor dat de versterking wint

  En daarmee is meteen de link van een natuurkundig verschijnsel naar organisatie-advies gelegd. Ook binnen organisaties en bedrijven komt het verschijnsel 'interferentie' vaak (onbewust) voor. Organisaties kunnen zich in positieve zin versterken bij interferentie maar soms ook verzwakken. Het gaat dan om de juiste inschatting en daarop gebaseerde interventie. Interference kan dan ingezet worden om haar opdrachtgevers in veel opzichten te versterken.

 • Interference geeft niet alleen advies op het gebied van lopende bedrijfsvoering, maar ook voor bestuurlijke- en managementondersteuning. Interim-management van Interference wordt veelal ingezet bij continuïteitsproblemen binnen het management, het doorvoeren van structurele veranderingen, bij het op gang brengen van vaak langdurige trajecten voor cultuurverandering of gewoonweg het ontbreken van specifieke kennis en ervaring op een bepaald gebied of in bepaalde functies.

  Interim-management wordt daarnaast ingezet als een legitiem reden om bij latente en voorspelbare problemen de regie in handen van een externe adviseur te geven. Helaas komt de vraag naar interim-management vaak pas in een laat stadium naar buiten. Meestal bestaat een vraagstuk in welke verschijningsvorm dan ook, al een langere tijd binnen de organisatie, maar worden de symptomen van problemen niet als zodanig (tijdig) herkend of gezien als 'slechts' een exponent van de bedrijfscultuur.

  Wij adviseren daarom : 'change before you have to..........'.

   

 • Management consultancy is feitelijk organsatie- en managementadvies in de breedte van het vakgebied. Het gaat in beginsel om verandering en verbetering van alles wat te maken heeft met de onderneming of organisatie. In de meeste gevallen komt het neer op aanpassing van de organisatie of onderdelen daarvan, om haar uiteindelijke doelstelling te realiseren.

  In samenspraak met de opdrachtgever bepaalt Interference de reikwijdte van de interventies. Daarvoor is een oriënterend gesprek met de opdrachtgever noodzakelijk. Het hoeft niet altijd te gaan over noodzakelijke in te zetten veranderingstrajecten. Veelal is zelfs het consolideren van de organisatie te verkiezen boven verandering. En slechts minimale interventies (op onderdelen) uit te voeren. Onze ervaring is dat interventies zich moeten beperken door de stelregel : 'zich licht als mogelijk, zo zwaar als noodzakelijk'.

  Interference heeft zich niet alleen gespecialiseerd op advies op het gebied van organiseren, structuur, bedrijfsprocessen en strategie, maar vooral ook op aspecten als cultuur, personele aangelegenheden en managementstijl.

  Van Interference mag u op genoemde gebieden een samenhangend advies organisatie- en managementadvies verwachten.

 • De wereld om ons heen

  De wereld om ons heen is volop in beweging. Fusies, reorganisaties, saneringen en crises, we horen niets anders.  Krimpende budgetten, gebrek aan menskracht en specifieke kennis zijn aan de orde van de dag. Maar ook strategische allianties om te overleven, internationalisering en kansrijke wereldeconomieën met nieuwe markten, diversiteit, veranderende toepassingsmogelijkheden van producten en diensten, meer nadruk op 'groen' en 'duurzame' oplossingen, ontwikkelingen van producten en innovatieve vormen van dienstverlening. U begrijpt als geen ander hoe complex de wereld om ons heen is!

  En juist dan bent u op zoek naar professionaliteit en meesterschap. Uw vraag bepaalt het type adviseur dat u wenst en nodig heeft. Adviseurs die de juiste ondersteuning kunnen bieden. Raadgevers die zeer toegewijd zijn aan hun opdrachtgevers en hun opdracht, die weten wat 'customer intimacy' betekent en bovenal betrouwbaar zijn. Adviseurs die, toegesneden naar de aard en complexiteit van het organisatie-vraagstuk en de aanwezige kennis en expertise in uw eigen organisatie, juist gebruik maakt van de aanwezige resources. Van het ontwikkelen van nieuwe strategieën tot het concretiseren en implementeren van een verkozen oplossingsrichting. Soms is consolideren belangrijker dan een veranderingsproces. In sommige gevallen is verandering een raadzame interventie.

  Maar nog belangrijker is dat al deze ontwikkelingen ook een directe relatie hebben met mensen, gedrag van medewerkers, hun functioneren, taak en rol, hun werkbeleving, hun competenties, uitdagingen, stress en motivatie. Naar onze overtuiging beginnen feitelijk veel veranderingen in organisaties bij medewerkers en hun gedrag. En juist daar vindt Interference een aangrijpingspunt voor haar aanpak.

  Interference komt met praktische en concrete oplossingen

  Interference brengt met professionaliteit en in samenspraak met de opdrachtgever organisatie- en/of veranderkundige vraagstukken op orde. De aard van het vraagstuk bepaalt de rol die de adviseur moet gaan vervullen. Als generalist of als specialist. Variërend van innovator, regisseur, inspirator, troubleshooter of als uitvoerder met extra handen aan de ploeg. Met alle aandacht voor het adequaat managen van organisatieprocessen. Interference staat garant voor meesterschap, deskundigheid, kwaliteit en onafhankelijkheid.

  Interference kan de navolgende opdrachten verrichten :

  • algemeen- en specifiek organisatie-advies
  • beleidsontwikkeling
  • strategie-ontwikkeling
  • interimmanagement
  • advies bij fusie en samenwerking
  • conflictmanagement
  • counselling en executive coaching
  • procesmanagement.

  Adviseurs van Interference hebben stuk voor stuk de specifieke ervaring en deskundigheid om opdrachten integraal te benaderen en om samen met u een adequate oplossing te vinden door een juiste combinatie van kernactiviteiten op elkaar af te stemmen.

  Onderzoek, advies en uitvoering

  Organisatievraagstukken dienen vakkundig onderzocht te worden, alvorens een advies geformuleerd kan worden over een adequate oplossing. Interference komt altijd met een praktische oplossing en kan desgewenst ook sturing geven aan de implementatie.

  Branches

  • kleine en grote bedrijven
  • profit en non-profitsector
  • overheidsinstellingen.

   

 • De missie en visie van Interference

  Interference is een innovatieve onderneming die zich op een vooruitstrevende en professionele manier bezighoudt met organisatie-advieswerk.

  Interference is actief in zowel het bedrijfsleven, non-profit als de overheid. Interference kiest expliciet voor opdrachtgevers die op de een of andere manier organisatie- of managementvraagstukken hebben. Dat kunnen grote ondernemingen zijn, evenals kleine organisaties.

  Interference wil zich onderscheiden van andere spelers in de markt die zich bewegen op het gebied van organisatie-advies. Wij zijn ervan overtuigd dat kleine adviesbureaus in vele gevallen effectiever kunnen zijn dan grotere kantoren : klein, snel, maatwerk en persoonlijk.

  Interference ontleent haar bestaansrecht door het aanbieden van adequaat, kwalitatief organisatie-advies aan haar opdrachtgevers. Zij doet dat door te excelleren in elke uit te voeren opdracht. Door toegewijd te zijn aan de opdrachtgever en de opdracht. Door zoveel mogelijk aan te sluiten bij de behoefte en verwachtingen van de opdrachtgever. En te streven naar een adviesrelatie die bepaald wordt door een persoonlijke benadering. Customer intimacy staat daarbij centraal.

  Kernwaarden

  Kernwaarden van Interference zijn :

  • excelleren
  • toewijding
  • professioneel
  • persoonlijke benadering.

  Interference beschikt over ervaren adviseurs die niet alleen plannen maken en enkel adviseren, maar die als adviseur samen met de opdrachtgever de implementatie van verandering doorvoeren. Interference bepaalt daarmee de meerwaarde voor uw onderneming of organisatie.

   

"Businesskansen zijn als bussen.

Er komt altijd weer een andere aan."

Richard Branson

 

"A leader is best when people

barely know he exists, not so

good when people obey and

acclaim him, worse when they

despise him. But a good leader,

who talks little, when the work

is done, his aim fullfilled, they

will say : we did it ourselves."

Lao Tse

"We build to many walls and not enhough bridges." Isaac Newton "Champions aren't made in gyms. Champions are made from something they have deep inside them. A desire, a dream and a vision" Muhammed Ali "Als je troebel water met rust laat,
wordt het vanzelf weer helder." Lao Tse