organisatie,

 • Interferentie treedt op wanneer twee bewegingen elkaar belemmeren of versterken

  interence-raindropsOnder interferentie kunnen we ook verstaan: inmenging; verstoring; bemiddeling of tussenkomst. Dit is de essentie van wat het Interference doet: raadgeven in de positieve zin van het woord.

  U zoekt een primus interpares, een adviseur die uw organisatie sterker maakt?

  Iemand van buiten, die onpartijdig is en fris tegen de situatie aankijkt. Iemand, die organisatie-vraagstukken vanuit diverse invalshoeken beoordeelt en die met praktische, concrete oplossingen komt.

  Interference komt met oplossingen voor management vraagstukken

  Interference gaat niet uit van kant-en-klare oplossingen, maar richt zich op bestaande situaties, waarbij de kracht van uw eigen organisatie uitgangspunt is om de gewenste situatie te bereiken. Er wordt niets geforceerd, elke stap vloeit logisch voort uit de vorige. Regelmatige momenten van reflectie, terugkoppeling en evaluatie houden het proces op koers.

  Uw organisatie speelt de hoofdrol

  Interference voert de regie bij het proces van verandering. Organisatie-vraagstukken gaan veelal om méér dan een persoon of een afdeling. Zelfs om meer dan de structuur of de cultuur van de organisatie. Interference versterkt uw organisatie als geheel, door alle aspecten en geledingen nauwkeurig toe te snijden op de specifieke problematiek.

  Vergelijk de werkwijze van Interference met de golven van een vloeistof, geluid of licht, die elkaar ontmoeten en onderling kunnen versterken of verzwakken. Deze interferentie treedt ook op bij de aanpak van veranderingsprocessen uitgevoerd door Interference.

  De juiste inschatting van Interference zorgt ervoor dat de versterking wint

  En daarmee is meteen de link van een natuurkundig verschijnsel naar organisatie-advies gelegd. Ook binnen organisaties en bedrijven komt het verschijnsel 'interferentie' vaak (onbewust) voor. Organisaties kunnen zich in positieve zin versterken bij interferentie maar soms ook verzwakken. Het gaat dan om de juiste inschatting en daarop gebaseerde interventie. Interference kan dan ingezet worden om haar opdrachtgevers in veel opzichten te versterken.

 • Management consultancy is feitelijk organsatie- en managementadvies in de breedte van het vakgebied. Het gaat in beginsel om verandering en verbetering van alles wat te maken heeft met de onderneming of organisatie. In de meeste gevallen komt het neer op aanpassing van de organisatie of onderdelen daarvan, om haar uiteindelijke doelstelling te realiseren.

  In samenspraak met de opdrachtgever bepaalt Interference de reikwijdte van de interventies. Daarvoor is een oriënterend gesprek met de opdrachtgever noodzakelijk. Het hoeft niet altijd te gaan over noodzakelijke in te zetten veranderingstrajecten. Veelal is zelfs het consolideren van de organisatie te verkiezen boven verandering. En slechts minimale interventies (op onderdelen) uit te voeren. Onze ervaring is dat interventies zich moeten beperken door de stelregel : 'zich licht als mogelijk, zo zwaar als noodzakelijk'.

  Interference heeft zich niet alleen gespecialiseerd op advies op het gebied van organiseren, structuur, bedrijfsprocessen en strategie, maar vooral ook op aspecten als cultuur, personele aangelegenheden en managementstijl.

  Van Interference mag u op genoemde gebieden een samenhangend advies organisatie- en managementadvies verwachten.

 • De missie en visie van Interference

  Interference is een innovatieve onderneming die zich op een vooruitstrevende en professionele manier bezighoudt met organisatie-advieswerk.

  Interference is actief in zowel het bedrijfsleven, non-profit als de overheid. Interference kiest expliciet voor opdrachtgevers die op de een of andere manier organisatie- of managementvraagstukken hebben. Dat kunnen grote ondernemingen zijn, evenals kleine organisaties.

  Interference wil zich onderscheiden van andere spelers in de markt die zich bewegen op het gebied van organisatie-advies. Wij zijn ervan overtuigd dat kleine adviesbureaus in vele gevallen effectiever kunnen zijn dan grotere kantoren : klein, snel, maatwerk en persoonlijk.

  Interference ontleent haar bestaansrecht door het aanbieden van adequaat, kwalitatief organisatie-advies aan haar opdrachtgevers. Zij doet dat door te excelleren in elke uit te voeren opdracht. Door toegewijd te zijn aan de opdrachtgever en de opdracht. Door zoveel mogelijk aan te sluiten bij de behoefte en verwachtingen van de opdrachtgever. En te streven naar een adviesrelatie die bepaald wordt door een persoonlijke benadering. Customer intimacy staat daarbij centraal.

  Kernwaarden

  Kernwaarden van Interference zijn :

  • excelleren
  • toewijding
  • professioneel
  • persoonlijke benadering.

  Interference beschikt over ervaren adviseurs die niet alleen plannen maken en enkel adviseren, maar die als adviseur samen met de opdrachtgever de implementatie van verandering doorvoeren. Interference bepaalt daarmee de meerwaarde voor uw onderneming of organisatie.

   

 • Organisatiekunde heeft zich binnen de wetenschap ontwikkeld van een naar binnen gericht kunstmatig systeem waarbij de techniek van organisaties en organiseren centraal staat naar het beeld van de organisatie als een naar buiten gericht, natuurlijk systeem waarbij de handelende mens centraal staat. Organisatiekunde gebruikt ook kennis en ervaring uit verschillende disciplines zoals sociologie, economie, cybernetica psychologie en technische wetenschappen. 

  Organisatiekunde is een interdisciplinaire wetenschap die zich bezig houdt met het bestuderen van het gedrag van organisaties, de factoren die dit gedrag veroorzaken en hoe deze organisaties het meest doeltreffend bestuurd kunnen worden.

  Interference gebruikt organisatiekunde als instrument om organisaties en gedrag in organisaties nader te diagnostiseren. Daarnaast wordt het organiseren tussen organisaties steeds belangrijker.

  De kwaliteit van de interventie binnen management- en organisatie-advies is zo effectief als de diagnose. (zonder goede diagnose, geen goede interventie!)

"Businesskansen zijn als bussen.

Er komt altijd weer een andere aan."

Richard Branson

 

"A leader is best when people

barely know he exists, not so

good when people obey and

acclaim him, worse when they

despise him. But a good leader,

who talks little, when the work

is done, his aim fullfilled, they

will say : we did it ourselves."

Lao Tse

"We build to many walls and not enhough bridges." Isaac Newton "Champions aren't made in gyms. Champions are made from something they have deep inside them. A desire, a dream and a vision" Muhammed Ali "Als je troebel water met rust laat,
wordt het vanzelf weer helder." Lao Tse